Close
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία “ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. εξειδικεύεται στο εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και πιο συγκεκριμένα στους τομείς Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Μοριακής Παθολογίας. Είμαστε μια από τις πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον χώρο μας, συνεργαζόμενοι με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα, υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας προμηθεύει αντιδραστήρια για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς επίσης και αναλώσιμα πάντα με συνέπεια και τεχνογνωσία, που βοηθούν στην έρευνα και διάγνωση του καρκίνου.

Στις 29/12/2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης ΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ από την ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ με την υπ’ αριθμ. 62448/29.12.2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1976 και λειτουργεί έκτοτε στο κέντρο της Αθήνας παρέχοντας τα πιο αξιόπιστα in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες με άμεση και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο καθώς και η διαρκής αναζήτηση για νέες τεχνολογίες και τεχνικές μας καθιστούν μια από τις καθιερωμένες και καινοτόμες εταιρείες στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε. Η επιχείρηση μας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν σαφείς ρόλοι και προσδοκίες από τον κάθε εργαζόμενο, παρέχοντας υψηλό κίνητρο και ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον με τελικό σκοπό την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα μας. Το οργανόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει τις πωλήσεις, την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, το λογιστήριο, το τμήμα προσφορών-διαγωνισμών και την αποθήκη.

Ο βασικός και σημαντικότερος στόχος που θέτουμε είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας καθώς και η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών τους πάντα με συνέπεια και ευγένεια. Σημαντικά στοιχεία στα οποία εστιάζουμε για να πετύχουμε τον στόχο μας είναι ο ικανοποιητικός χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών, η τήρηση ημερομηνιών παράδοσης, η άμεση υποστήριξη όσων αφορά τις πωλήσεις την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και η συνεχής προσπάθεια για αυτο-βελτίωση.


Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση μας έχουν εκπαιδευτεί, ο καθένας στο αντικείμενο του, και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται από πιστοποιημένους φορείς, με σκοπό την διαρκή αναζήτηση και ενημέρωση πάνω σε θέματα νέων προϊόντων και τεχνογνωσίας. Συμμετέχουμε ενεργά σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά συνέδρια και ημερίδες στον τομέα της παθολογικής ανατομικής και σε εκπαιδεύσεις των οίκων εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε για την διαρκή επικαιροποίηση της τεχνικής μας κατάρτισης και την δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης.

Η εταιρεία «ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.» εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Εμπορία και Διακίνηση In Vitro Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων Αναλωσίμων και Μηχανημάτων στους Τομείς της Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Μοριακής Παθολογίας, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη σχετικών Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων», και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ 1348/2004 για την «Εμπορία και Διακίνηση In Vitro Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων Αναλωσίμων και Μηχανημάτων στους Τομείς της Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Μοριακής Παθολογίας, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη σχετικών Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων». Τα υλικά μας είναι γνωστοποιημένα στο Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ (GreMDIS) και όλο μας το προσωπικό εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας. Τέλος, η εταιρεία μας είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του παλαιότερου και μεγαλύτερου συνδέσμου εταιρειών που διαθέτουν στην ελληνική αγορά πάσης φύσεως ιατρικό και επιστημονικό εξοπλισμό και σχετικό αναλώσιμο υλικό.

Η πολιτική της εταιρείας για την ποιότητα και το περιβάλλον

Η εταιρεία «ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.» είναι εταιρεία εμπορίας και διακίνησης in vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων και παρέχει τα προϊόντα αυτά σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς. Βασική επιδίωξη αλλά και δέσμευση της εταιρείας είναι:

  • Η πλήρης τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει προς τους πελάτες της, με στόχο την υπερκάλυψη των απαιτήσεών τους.
  •  Η τήρηση των εφαρμοζόμενων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν στην εταιρεία.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, στο βαθμό που της αναλογεί, και η πρόληψη της ρύπανσης, με μείωση ή και εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, και παράλληλα η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης στους εργαζόμενους και σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

    Για να επιτύχει τα ανωτέρω η εταιρεία δεσμεύεται διά της παρούσης να εφαρμόζει επιτυχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015, ΕΝ ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση 1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004).


Βασικοί άξονες για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι:

  • Η αποτελεσματικότητα με την οποία λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα και το περιβάλλον που τηρεί η εταιρεία.
  • Η επαρκής και ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες καθώς και η σαφής και αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεών τους.
  • Η σωστή οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος της λειτουργίας της εταιρείας.
  • Η παροχή των απαραίτητων πόρων και η συνεχής εκπαίδευση όλων των εργαζόμενων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.
  • Η προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ θέτει και ανασκοπεί στόχους για την ποιότητα και το περιβάλλον τόσο στρατηγικούς όσο και τακτικούς για υλοποίηση των επιδιώξεών της για το μέλλον.